ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლიდან 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან განთავისუფლებული თანამშრომლები

 

კატეგორია - საშტატო ნუსხა
 
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI
 
საჯარო დაწესებულება - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა
 
მოთხოვნა - 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე საკუთარი განცხადების საფუძველზე და ხელმძღვანელობის მიერ განთავისუფლებულ თანამშრომელთა  რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია.
 
მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი
 
გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013
 
მიღების თარიღი - 20/02/2013
 
10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი
დანართები

gatavisufleba0213074.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.02.2013 Zurab Zhvania Georgian School of Public Administration ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

სრულყოფილი ინფორმაცია