საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საჯარო ინფორმაციის გაცემის წლიური ანგარიშები

IDFI - მ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

 წერილის გაგზავნის თარიღი : 11/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       19/05/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა შემდეგი სახის ინფორმაცია.

იხილეთ თანდართული ფაილი:


 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.05.2011

სტატუსი
დანართები

kom.komisia_infostat0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად