სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს სახელფასო ფონდები და პრემიები

IDFI - მ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა სამსახურის მიერ 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გაცემული ხელფასების საერთო კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაციას (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე);

წერილის გაგზავნის თარიღი : 10/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       18/05/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით.

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა შემდეგი სახის ინფორმაცია.

იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.05.2011

სტატუსი
დანართები

samoqalaqorestri_xelfasipremia0001.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად