ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სარეზერვო ფონდები

IDFI - მ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაციას;

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 19/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       01/06/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

 იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სარეზერვო ფონდები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2011

სტატუსი
დანართები

sarezervo_iliauni.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად