ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სახელმწიფო შესყიდვები და ტენდერები

IDFI - მ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვებისა (გამოცხადებული ტენდერები, კონკურსები და სხვა სახის სახელმწიფო შესყიდვები) და განხორციელებული სახელმწიფო ქონების პრივატიზების (ელექტრონული/საჯარო აუქციონების, პირდაპირი მიყიდვის, სხვა გზით) ამომწურავ  ჩამონათვალს (სია);

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 19/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       01/06/2011


პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2011

სტატუსი
დანართები

shesyidvebi_iliauni.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად