აკრედიტაციის ცენტრის ხელფასები და პრემიები

IDFI - მ აკრედიტაციის ცენტრს მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გაცემული ხელფასებისა და პრემიების საერთო კვარტალური ოდენობების შესახებ ინფორმაციას (კონკრეტულ პირთა ვინაობაზე მითითების გარეშე);

აკრედიტაციის ცენტრმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი : 25/05/2011
პასუხის მიღების თარიღი:       03/06/2011


 პასუხი მიღებული იქნა 10 დღის ვადაში, ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის,პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

25.05.2011

სტატუსი
დანართები

akreditaciiscentri_xelfasipremia.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად