საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოდან სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მიერ სამედიცინო პერსონალის მართლსაწინააღმდეგო ქმედებებთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.02.2013

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

96.13 saqalaqo. saapelacio.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა