საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საშტატო განრიგის,საშტატო ნუსხისა და პრემიების გაცემის წესების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

116.pdf

მოთხოვნა

116.2.pdf

პასუხი

116.1.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საშტატო განრიგის,საშტატო ნუსხისა და პრემიების გაცემის წესების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   116.2.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
21.03.2013 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან საშტატო განრიგის,საშტატო ნუსხისა და პრემიების გაცემის წესების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   116.1.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა