საჯარო სამსახურის ბიუროს სარეზერვო ფონდები

IDFI - მ საჯარო სამსახურის ბიუროს  მიმართა ოფიციალური წერილით, რომლითაც ითხოვდა  საქართველოს პრეზიდენტის და საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე) გამოყოფილი თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაციას;

საჯარო სამსახურის ბიურომ აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.

წერილის გაგზავნის თარიღი: 31/05/11
პასუხის მიღების თარიღი:      13/06/11


პასუხი მიღებული იქნა 10 დღის ვადაში, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-40 მუხლის, მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურული ნორმის დაცვით.

 იხილეთ თანდართული ფაილი:


 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სარეზერვო ფონდები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.05.2011

სტატუსი
დანართები

sajarosams.biuro_sarezervofondebi.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად