აღსრულების ეროვნული ბიუროს საშტატო ნუსხა

არაკოდიფიცირებული  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)  თანდართული ცვლილებებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-021.docx

მოთხოვნა

OPD0214-021საშტატო განრიგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.03.2014 აღსრულების ეროვნული ბიუროს საშტატო ნუსხა აღსრულების ეროვნული ბიურო

   OPD0214-021საშტატო განრიგი.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია