სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის საშტატო ნუსხა

2012 წლის 1 იანვრისთვის მოქმედი  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)   თანდართული ცვლილებებით, რომელიც განხორციელდა წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-011.pdf

მოთხოვნა

opd0214-011 საშტატო განრიგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის საშტატო ნუსხა სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   opd0214-011 საშტატო განრიგი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია