სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის ავტოპარკი

ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

16.04.2014

სტატუსი
დანართები

opd0214-011.pdf

მოთხოვნა

opd0214-011 ავტომობილები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტის ავტოპარკი სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი

   opd0214-011 ავტომობილები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია