ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელმწიფო ქონება

IDFI - მ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მიმართა ოფიციალური წერილით,რომლითაც ითხოვდა  წინამდებარე განცხადების მიღების მომენტისათვის, 2011 წლის პირველ კვარტალში (სამი თვე), ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალს  და თითოეულის საბაზრო ღირებულებას;ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა აღნიშნულ წერილზე მოგვაწოდა სრულყოფილი ინფორმაცია.


წერილის გაგზავნის თარიღი: 19/05/11
პასუხის მიღების თარიღი:       06/06/11პასუხი მიღებული იქნა ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული 10 დღიანი ვადის დარღვევით.

 იხილეთ თანდართული ფაილი:
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ქონება, ააიპ, შპს ა.შ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.05.2011

სტატუსი
დანართები

TSU_udzraviqoneba.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად