საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის საშტატო ნუსხა

არაკოდიფიცირებული  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)  თანდართული  ცვლილებებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-029.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-029საშტატო განრიგი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.02.2014 საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის საშტატო ნუსხა საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

   OPD0214-029საშტატო განრიგი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია