სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული მიმოწერა

2014 წლის იანვრის თვეში ხელმძღვანელის სამუშაო ელექტრონული ფოსტიდან სამსახურეობრივ საქმიანობასთან დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-020.pdf

მოთხოვნა

OPD0214-020meilebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.04.2014 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ელექტრონული მიმოწერა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   OPD0214-020meilebi.pdf

უარი