ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საშტატო ნუსხა

არაკოდიფიცირებული  საშტატო  ნუსხა (თანამდებობრივი სარგოების მითითებით)  თანდართული  ცვლილებებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-030.pdf

მოთხოვნა

opd0214-030საშტატო ნუსხა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის საშტატო ნუსხა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

   opd0214-030საშტატო ნუსხა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია