ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამდებობის პირების დიპლომები

ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.02.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0214-030.pdf

მოთხოვნა

opd0214-030დიპლომი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.02.2014 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამდებობის პირების დიპლომები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური

   opd0214-030დიპლომი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია