საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ავტომობილების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯები

სამინისტროს ბალანსზე რიცხულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე 2013 წელს გაწეული ტექნიკურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია (გთხოვთ მიუთითოთ  შესაბამის  თანამდებობის  პირზე ან თანამშრომელზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომანქანაზე გაწეული მომსახურების სახე, თანხის ოდენობა და მომსახურების პერიოდი; ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

opd0114-14.docx

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა