საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს თანამდებობის პირების პრემიები

2013 წელს თანამდებობის პირებზე (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მითითებით) დარიცხული პრემიების ოდენობა თვეების მიხედვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.01.2014

სტატუსი მიმდინარე
დანართები

OPD0514-005.docx

მოთხოვნა

opd0514-005პასუხი საჩივარზე.pdf

პასუხი

opd0514-005საჩივარი.docx

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.07.2014 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს პასუხი ადმინისტრაციულ საჩივარზე სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   opd0514-005პასუხი საჩივარზე.pdf

04.06.2014 ადმინისტრაციული საჩივარი საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   opd0514-005საჩივარი.docx