თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების დიპლომები

გამგებლის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-055.docx

მოთხოვნა

opd0314-055Kakonashvili.pdf

პასუხი

opd0314-055Sachishvili.pdf

პასუხი

opd0314-055Metreveli.pdf

პასუხი

opd0314-055Napireli.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
02.04.2014 თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების პრემიები თელავის გამგეობა

   opd0314-055Kakonashvili.pdf
   opd0314-055Sachishvili.pdf
   opd0314-055Metreveli.pdf
   opd0314-055Napireli.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია