საჯარო ინფორმაცია - დევნილთა სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადებების მიღების შეჩერებასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

10.07.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

371.14.pdf

მოთხოვნა

371.14pas.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.07.2014 პასუხი - დევნილთა სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადებების მიღების შეჩერებასთან დაკავშირებით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

   371.14pas.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია