ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების დიპლომები

გამგებლის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-037.docx

მოთხოვნა

opd0314-037Saganelidze.pdf

პასუხი

opd0314-037Kurcikidze.pdf

პასუხი

opd0314-037Dokhnadze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.03.2014 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და მისი მოადგილეების დიპლომები ამბროლაურის გამგეობა

   opd0314-037Saganelidze.pdf
   opd0314-037Kurcikidze.pdf
   opd0314-037Dokhnadze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია