ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომები

გამგებლის და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების  ქსეროასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0314-040.pdf

მოთხოვნა

opd0314-040დიპლომები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.03.2014 ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და მისი მოადგილეების დიპლომები ახალციხის გამგეობა

   opd0314-040დიპლომები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია