საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების და ბინადრობის ნებართვის გაცემის სტატისტიკა

2005-2013 წლებში (ცალ-ცალკე) რამდენ უცხოელზე (ქვეყნების მიხედვით) გაიცა დროებითი და მუდმივი (ცალ-ცალკე)   ბინადრობის ნებართვა.

2005-2013 წლებში (ცალ-ცალკე) რამდენ უცხოელს (ქვეყნების მიხედვით) მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობა. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.03.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD 0314-163.docx

მოთხოვნა

OPD0314-163moqalaqeobis da binadrobis statistika 200 wlidan.xls

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.03.2014 საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების და ბინადრობის ნებართვის გაცემის სტატისტიკა სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

   OPD0314-163moqalaqeobis da binadrobis statistika 200 wlidan.xls

სრულყოფილი ინფორმაცია