მთავარი პროკურორისა და მისი მოადგილეების დიპლომები

ხელმძღვანელისა და მისი მოადგილეების უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ქსეროასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები თანამდებობის პირების დიპლომები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.07.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0714-001.pdf

მოთხოვნა

OPDCPT14-007დიპლომები.pdf

პასუხი

OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2014 მთავარი პროკურორისა და მისი მოადგილეების დიპლომები საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007დიპლომები.pdf

პასუხი საჩივარზე, ნაწილობრივი ინფორმაცია
31.07.2014 მთავარი პროკურორისა და მისი მოადგილეების დიპლომები საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf