პროკურატურის ავტოპარკი

ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი (ავტომობილის მოდელის, ავტომობილის გამოშვების წელის,  შესყიდვის თარიღის, შესყიდვის ფასის და ნარჩენი ღირებულების მითითებით. ასევე საჯარო მოხელის თანამდებობა, რომელსაც გადაცემული აქვს მფლობელობაში შესაბამისი ავტოსატრანსპორტო საშუალება)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

01.07.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

opd0714-001.pdf

მოთხოვნა

OPDCPT14-007ავტოპარკი.pdf

პასუხი

OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.09.2014 პროკურატურის ავტოპარკი საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007ავტოპარკი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, პასუხი საჩივარზე
31.07.2014 პროკურატურის ავტოპარკი საქართველოს პროკურატურა საქართველოს პროკურატურა

   OPDCPT14-007 პროკ.საჩივარი.pdf