თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები

2010-2013 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი  და  დახარჯული თანხების ოდენობა დაფინანსების წყაროს მითითებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები პროექტები და პროგრამები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.04.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0414-011.pdf

მოთხოვნა

OPD0914026samecniero-saqminobaze-gamoyofili-daxarjuli-tanxebi.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.05.2014 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაზე გამოყოფილი და დახარჯული თანხები ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

   OPD0914026samecniero-saqminobaze-gamoyofili-daxarjuli-tanxebi.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია