კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა  დღეის მდგომარეობით, ასევე ინფორმაცია შტატგარეშე მოსამსახურეთა ქვოტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-035.docx

მოთხოვნა

opd1114-03.შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.12.2014 კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია

   opd1114-03.შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.კომუნიკაციების ეროვნული კომისია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია