ელექტრონული მიმოწერა სასაზღვრო პოლიციაში

2014 წელს თქვენი უწყების ან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის სამსახურეობრივი ელექტრონული ფოსტიდან სახელმწიფო შესყიდვებთან  დაკავშირებით გაგზავნილი და მიღებული წერილების ასლები

 


 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ელექტრონული მიმოწერა
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-040.docx

მოთხოვნა

opd1114-040 ელექტრონული მიმოწერა.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.12.2014 ელექტრონული მიმოწერა სასაზღვრო პოლიციაში საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია

   opd1114-040 ელექტრონული მიმოწერა.PDF

უარი