სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა და ინფორმაცია ქვოტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესახებ

დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა  დღეის მდგომარეობით, ასევე ინფორმაცია შტატგარეშე მოსამსახურეთა ქვოტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესახებ.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

06.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-045.docx

მოთხოვნა

opd1114-045 ქვოტა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.11.2014 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა და ინფორმაცია ქვოტით გათვალისწინებული რაოდენობის შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   opd1114-045 ქვოტა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია