ეროვნული კომუნიკაციების კომისიის საშტატო და არასაშტატო ნუსხა

2011, 2012 და 2013 წლებში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის აპარატის საშტატო და არასაშტატო ნუსხა (რომელთანაც გაფორმებულია/გაფორმებული იყო ინდივიდუალური ხელშეკრულებები), თანამშრომლების თანამდებობების, დეპარტამენტების, გვარისა და სახელის, ასევე, მათი განათლებისა და სპეციალობების მითითებით (წერილის მიღების მომენტისათვის).

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად