პროკურატურის მრჩეველთა ანაზღაურება

2013-2014 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  საქართველოს პროკურატურის მრჩეველთა საერთაშორისო ჯგუფის წევრებზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის: შრომის ანაზღაურება, საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა, მგზავრობის ხარჯი და სხვა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

26.03.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0315-224.pdf

მოთხოვნა

opd0315-224.prokuraturis mrchevelta anazgaureba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.04.2015 პროკურატურის მრჩეველთა ანაზღაურება საქართველოს პროკურატურა

   opd0315-224.prokuraturis mrchevelta anazgaureba.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია