საქართველოს პროკურატურის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე

2013 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე წერილის მიღების მომენტამდე საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.11.2014

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD1114-054.pdf

მოთხოვნა

opd1114-054sakonsultacio momsaxureba.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.11.2014 საქართველოს პროკურატურის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებები საკონსულტაციო მომსახურებაზე საქართველოს პროკურატურა

   opd1114-054sakonsultacio momsaxureba.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია