ღვინის ეროვნული სააგენტოს საშტატო ნუსხა

კატეგორია - საშტატო ნუსხა
    
ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - ღვინის ეროვნული სააგენტო

მოთხოვნა - მოქმედი საშტატო ნუსხა თითოეული პოზიციის თანამდებობრივი სარგოს მითითებით

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 18/02/2013

მიღების თარიღი - 22/02/2013

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი0

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.02.2013

სტატუსი დასრულებული
დანართები

sashtato_nusxa0213103.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა