საჯარო სამსახურის ბიუროს სატელეკომუნიკაციო ხარჯები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - სატელეკომუნიკაციო ხარჯები

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - საჯარო სამსახურის ბიურო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) თანამდებობის პირებისა და სრული სისტემის (ყველა სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული და სხვა სისტემაში შემავალი ორგანო თუ დანაყოფი) თანამშრომელთა მიერ განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე (ზარები მობილურ ოპერატორებთან, საერთაშორისო და ლოკალური ზარები) გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია;

მიღებული ინფორმაცია - სრულყოფილი

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 28/09/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საკომუნიკაციო ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

__sajarosams.biuro_sakomunikacio.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.09.2011 Civil Service Bureau საჯარო სამსახურის ბიურო

სრულყოფილი ინფორმაცია