საჯარო სამსახურის ბიუროს საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები (მეორე კვარტალი)

კატეგორია - საჯარო ინფორმაციის გაცემა

ინფორმაციის მომთხოვნი - IDFI

საჯარო დაწესებულება - საჯარო სამსახურის ბიურო

მოთხოვნა - 2011 წლის მეორე კვარტალში (აპრილი-მაისი-ივნისი) გამოცემული იმ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ჩამონათვალს (რეკვიზიტებზე მითითებით), რომლებიც მოიცავენ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის დაკმაყოფილებასა ან მასზე უარის თქმის თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები.

მიღებული ინფორმაცია - არასრულყოფილი, არ არის მითითებული რეკვიზიტები.

გაგზავნის თარიღი - 15/09/2011

მიღების თარიღი - 28/09/2011

10 დღიანი ვადა - ვადის დაცვით
 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.09.2011

სტატუსი
დანართები

sajarosams.biuro_sajaroinfo.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
28.09.2011 Civil Service Bureau საჯარო სამსახურის ბიურო

ნაწილობრივი ინფორმაცია