საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები გენდერული მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.05.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

395.pdf

მოთხოვნა

395.15pas.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.05.2015 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   395.15pas.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია