ფინანსთა სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს

 ფინანსთა სამინისტროში  დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-012.docx

მოთხოვნა

OPD0715-012 შტატგარეშე მომსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
12.08.2015 ფინანსთა სამინისტროში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა 2015 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

   OPD0715-012 შტატგარეშე მომსამსახურეთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია