2015 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები

2015 წელს  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ  სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების  და მოხსენებითი ბარათების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.07.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0715-009.docx

მოთხოვნა

OPD0715-010 სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.08.2015 2015 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს თანამდებობის პირებზე პრემიებისა და სახელფასო დანამატების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

   OPD0715-010 სამართლებრივი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია