საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისში მომხდარი სტიქიის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

g.487.15.PDF

მოთხოვნა

487.15.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
20.08.2015 საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა თბილისში მომხდარი სტიქიის შესახებ თბილისის მერია

   487.15.pdf

ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა