2015 წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტებით.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-051.docx

მოთხოვნა

OPD0815-051 ხელშეკრულებები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 2015 წელს სურსათის ეროვნული სააგენტოს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები სურსათის ეროვნული სააგენტო

   OPD0815-051 ხელშეკრულებები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია