2015 წელს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების შესახებ ინფორმაცია

2015 წელს ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების სამუშაო გამოცდილების (CV) შესახებ ინფორმაცია, ასევე მათი თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა, სამუშაოს აღწერილობა და აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტების ასლები.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , ქონებრივი დეკლარაციები და CV
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-092.docx

მოთხოვნა

OPD0815-092.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 2015 წელს საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის მრჩევლის თანამდებობაზე დანიშნული პირების შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   OPD0815-092.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია