საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

დღეის მდგომარეობით დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-092.docx

მოთხოვნა

OPD0815-092-შტატგარეშე მოსამსახურეები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.08.2015 საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

   OPD0815-092-შტატგარეშე მოსამსახურეები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია