ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის 2015 წლის სამართლებრივი აქტები

2015 წელს თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის შესახებ სამართლებრივი აქტების, მისი დანართების და მოხსენებითი ბარათების ასლები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-088.docx

მოთხოვნა

OPD0815-088-სამართლებრივი აქტები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის თანამდებობის პირებზე პრემიების გაცემის 2015 წლის სამართლებრივი აქტები საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

   OPD0815-088-სამართლებრივი აქტები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია