ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა

დღეის მდგომარეობით დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-088.docx

მოთხოვნა

OPD0815-088-შტატგარეშე მოსამსახურეები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.08.2015 ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში 2015 წელს დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა რაოდენობა საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური

   OPD0815-088-შტატგარეშე მოსამსახურეები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია