2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა

2015 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე). 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-086.docx

მოთხოვნა

OPD0815-086-პასუხი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   OPD0815-086-პასუხი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია