2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები

2015 წელს საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები, თანდართული ცვლილებებით და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტებით. 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

08.12.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-086.docx

მოთხოვნა

OPD0815-086-ხელშეკრულებები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.08.2015 2015 წელს სახალხო დამცველის აპარატის მიერ საკონსულტაციო მომსახურებაზე გაფორმებული ხელშეკრულებები საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

   OPD0815-086-ხელშეკრულებები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია