2015 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება

2015 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე). 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-065.docx

მოთხოვნა

OPD0815-065-შტატგარეშე მომსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურება.xlsx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
14.08.2015 2015 წელს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

   OPD0815-065-შტატგარეშე მომსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურება.xlsx

სრულყოფილი ინფორმაცია