2015 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა

2015 წელს შტატგარეშე მოსამსახურეებისთვის დარიცხული შრომის ანაზღაურების ოდენობა, მათ შორის ინფორმაცია დარიცხული პრემიებისა და სახელფასო დანამატების შესახებ (ცალ-ცალკე). 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.08.2015

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0815-120.docx

მოთხოვნა

OPD0815-120-შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.08.2015 2015 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში დასაქმებულ შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ოდენობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

   OPD0815-120-შტატგარეშე მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია