საჯარო ინფორმაცია საჯარო მოსამსახურეთა განთავისფულების თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

23.02.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.69-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.69-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.02.2016 საჯარო ინფორმაცია საჯარო მოსამსახურეთა განთავისფულების თაობაზე სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო

   გ-04.69-16.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია